ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε για τα νυχτερινά Σχολεία ή Ινστιτούτα ή Εσπερινά  που λειτούργησαν στις αίθουσες Σχολείων, μετά το 1960. Πολλοί,όμως,δεν ξέρουμε ότι η ιστορία των σχολείων αυτών ξεκίνησε από πολύ πιο παλιά.

Στη Λάρνακα, από το 1924 διοργανώνεται  χορός «υπέρ απόρων μαθητών και μαθητριών της πόλεως».  Τον δε επόμενο χρόνο ξεκινούν τα μαθήματα της Νυχτερινής Σχολής.

«Κατά την επέραν της  χθές εγένετο εν τω  Εμπορικώ Λυκείω η έναρξις της λειτουργίας της Νυχτερινής Σχολής και επί τούτω προσελθών ο Π.Μητροπολίτης Κιτίου ωμίλησεν επικαίρως προς τους μαθητάς αυτής, ο αριθμός των οποίων ανήλθεν εις 150.

Το μάθημα των Ελληνικών εις την Νυχτερινήν Σχολήν θα διδάσκουσιν εκ περιτροπής οι μαθηταί της Ανωτάτης τάξεως του Ιεροδιδασκαλείου και τα  Θρησκευτικά ο ιερολογ.Διάκονος κ.Λεόντιος,μερικά δε άλλα μαθήματα οι Διευθυνταί των δύο Αστικών Σχολών  κ.κ.Κ.Γ.Λυσιώτης και Χρ.Ιακωβίδης και ο διδάσκαλος κ.Ι.Πασικράτης.

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι έτυχε της δεούσης προσοχής η εισήγησις την οποίαν από των στηλών τούτων υπεβάλομεν  περί χρηματικής αρωγής της Νυχτερινής Σχολής εκ μέρους της ενταύθα Ελληνικής Τεκτονικής Στοάς «ΚΙΜΩΝ», ήτις και εψήφισε προς τον σκοπόν τούτον ποσόν Λιρών10,00».  ( ΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ, 1925).

Η μασωνική Στοά ΚΙΜΩΝ θέλησε να ιδρύσει την Νυχτερινή Σχολή στην προσπάθειά της να βοηθήσει μαθητές-εργαζόμενους,που αδυνατούσαν οικονομικά να φοιτήσουν σε άλλο σχολείο.  Πάρθηκε σχετική απόφαση το 1929,με πρωτεργάτες τους Μιχαλάκη Νικολαίδη, Αλέξανδρο Τζιρκώτη,  Γ.Βασιλειάδη, Ν.Νικολαίδη, Δημ.Δημητρίου, Δημήτρη Κουτουμάνο, Ν.Νικολαίδη, Ξ.Λυσιώτη, Κ.Βωβίδη , Ε.Ιωαννίδη, Κ.Μιλτιάδους, Γ.Γαβριηλίδη και Χρ.Πιτσιλλίδη. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξανοι Κλεόβουλος Μεσολογγίτηςκαι Γεώργιος Αραδιππιώτης, άτομα που έλαβαν ενεργό μέρος στα Εκπαιδευτικά δρώμενα της Λάρνακας.

Το 1930 ανακοινώνεται στον τύπο ότι «απεφασίσθη η ίδρυσις και 4ης τάξεως εις την Νυχτερινήν Σχολήν και καλούνται όπως εγγραφούν μαθηταί την Δευτέραν 27 Ιαννουαρίου, εν τη αιθούση του Εμπορικού Λυκείου». Τα εγκαίνια της Νυχτερινής Σχολής Λάρνακος τέλεσε ο Πρόξενος της Ελλάδος κ.Ιγγλέσης.

Το Μάρτη του ιδίου χρόνου διοργανώνεται και πάλιν χορός για ενίσχυση της Νυχτερινής Σχολής.

«Ο χορός ούτος, όστις τρέφεται πάντοτε υπό μεγάλης επιτυχίας, θεωρείται ως είς εκ των καλυτέρων χορών της Λάρνακος, πληροφορούμεθα δε ότι από τούδε καταβάλλονται ήδη πυρετώδεις προσπάθειαι υπό των ενδιαφερομένων δια την όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν επιτυχίαν αυτού».

Μυστήριο καλύπτει την περίοδο 1929-1947. Διαβάζουμε στο ΕΘΝΟΣ της 5/3/1947.

«Ο χορός της Τεκτονικής Στοάς ΚΙΜΩΝ  υπέρ της Νυχτερινής Σχολής  της, απεφασίσθη όπως δοθή την 15ην Μαρτίου εις την αίθουσαν Σαν-Χωλλ. Ο χορός αυτός είναι ο πρώτος μεταπολεμικός χορός δια προσκλήσεων αυστηρώς προσωπικών, προβλέπεται ότι θα σημειώσει μεγάλην επιτυχίαν. Γίνονται μεγάλαι ενέργειαι δια την οργάνωσιν του. Εξησφαλίσθη  ως πληροφορούμεθα η αρτία μουσική ορχήστρα των Γερμανών αιχμαλώτων, η οποία τόσην επιτυχίαν εσημείωσε κατά τον χορόν του Πεζοπορικού  και της Αγγλικής Λέσχης.Ο προηγούμενος επίσημος χορόςτης Στοάς του ΚΙΜΩΝΟΣ έλαβε χώραν ακριβώς προ εικοσαετίας».

Έτσι, προς το τέλος του1947 επαναλειτουργείη Νυχτερινή Σχολή Λάρνακος στην Αστική Σχολή Λάρνακος με δωρεάν βιβλία, γραφική ύλη και δίδακτρα.

ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρνακας  ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σ’ όσους άφησαν ασυμπλήρωτες τις Γυμνασιακές Σπουδές να τις συμπληρώσουν και να μπορέσουν έτσι να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους, είτε στον επαγγελματικό είτε στον επιστημονικό τομέα. Τα Εσπερινά Γυμνάσια-Λύκεια είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου καθώς και της Ελλάδας. Το Σχολείο λειτουργεί με τις τάξεις του ανώτερου Γυμνασιακού Κύκλου, δηλαδή Δ’, Ε’, Στ’ και Ζ’ τάξη, καθώς και Γ τάξη γυμνασίου.  Στο σχολείο λειτουργούν 2 κατευθύνσεις: κλασικό και εμπορικό. Οι ώρες φοιτήσεως στο Σχολείο είναι από τις 6.00 – 9.30 μμ. καθημερινά εκτός από το Σάββατο. Το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρνακας στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Λυκείου Βεργίνας.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στόχος των Εσπερινών Σχολείων και Σχολών είναι να συμβάλουν στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέροντας την ευκαιρία ολοκλήρωσης σπουδών σε άτομα τα οποία για οποιονδήποτε λόγο αναγκάστηκαν να διακόψουν τη φοίτησή τους σε γυμνάσιο ή λύκειο, διαπλάθοντας συνάμα υπεύθυνους, δημοκρατικούς και ολοκληρωμένους ανθρώπους. Οι απόφοιτοι αυτών των Σχολείων και Σχολών θα είναι σε θέση να συμβάλουν ενεργά στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι, ανταποκρινόμενοι επιτυχώς στις ποικίλες προκλήσεις της εποχής μας.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν  πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων στην Κύπρο και απευθύνονται σε όλους  ηλικίας 15 ετών και άνω. Η ποιότητα, το ευρύ φάσμα θεμάτων καθώς επίσης και τα χαμηλά δίδακτρα συνέβαλαν στην επιτυχία του θεσμού και οδήγησαν στο να αγκαλιαστεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το ευρύ κοινό της Κύπρου, πέραν των 20.000 ατόμων ετησίως.

Τα μαθήματα προσφέρονται μια φορά τη βδομάδα και είναι διάρκειας 90 λεπτών. Κάθε άτομο μπορεί να παρακολουθήσει όσα θέματα επιθυμεί όπου και αν αυτά προσφέρονται. Τα Επιμορφωτικά Κέντρα λειτουργούν τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο τα πρωινά, τα απογεύματα και τα βράδια στα κτίρια Δημοτικών Σχολείων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών ή σε εργαστήρια.

ΔΗΜΗΤΡΙΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝΚΕΝΤΡΟΝ 1973-1983

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΝΕΚ)

Στο Δημητρίειον Πολιτιστικόν Κέντρον Λάρνακας, που λειτούργησε από το 1973 μέχρι το 1983, είχαμε τα πιοκάτω Εργαστήρια

Νυκτερινό Επιμορφωτικό Κέντρο (διδασκαλία κυπριακών χορών, φωτογραφική τέχνη, ολυμπιακή γυμναστική, μαθήματα κολύμβησης, διδασκαλία κυπριακής χειροτεχνίας κ.ά.)

Θεατρικό

Τέχνης

Φωτογραφικό Όμιλο

Χορευτικό

Τα οποία λειτουργούσαν τις απογευματινές ή νυχτερινές ώρες.

Η λειτουργία Νυκτερινού Επιμορφωτικού Κέντρου στον χώρο του Δημητρίειου Πολιτιστικού Κέντρου Λάρνακας είχε αρχίσει από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Σ’ αυτό συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 16 μέχρι 75 ετών. Τα μαθήματα γίνονταν τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη), από τις 5.00μ.μ.-6.30μ.μ., και περιλάμβαναν μαθήματα αγγλικών, προβολές, συζητήσεις κτλ.

Από τον Οκτώβριο του 1978, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων  περιλάμβανε τη διδασκαλία κυπριακών χορών, τη λειτουργία Φωτογραφικού Ομίλου για την εκμάθηση της φωτογραφικής τέχνης, την Ολυμπιακή Γυμναστική, τα μαθήματα κολύμβησης και τη διδασκαλία της κυπριακής χειροτεχνίας.

Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΣ 1955-59 είναι γνωστό ότι οι Άγγλοι έκλεισαν για μήνες ( μεταξύ 1956-1958) μερικά από τα σχολεία. .
Στο διάστημα αυτό οι καθηγητές έκαναν μαθήματα/φροντιστήρια στα σπίτια τους και στις εκκλησίες.

Εκπαιδευτικοί φίλοι μας που μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα παρακαλούνται να τις σημειώσουν.

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ», «ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ»,

«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ «ΚΙΜΩΝ» ΥΠ’ΑΡ.1 ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 1918-2018», Επετειακό Λεύκωμα 100χρόνων,

Leave a Comment