ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΓΚ ( 1888?-1975)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΓΚ ( 1888?-1975)

Ο Αυστριακός Κάρολος Λάγκ ήταν ο σύζυγος της Κίκας  (Αγγελικής) Λ. Τσολακίδη. Πρέπει να ήρθε στην Κύπρο γύρω στο 1922, όταν ξεκίνησε η ηλεκτρολόγηση της Λάρνακας . Ήταν διπλωματούχος του πολυτεχνίου της Βιέννης.

Η ογκώδης μελέτη του στα Thermodynamics and power engines περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια και εκτενείς σημειώσεις στα γερμανικά. Φέρει χρονολογία 1911/1912, που μας δίνει και μια πιθανή ένδειξη για τη χρονολογία γέννησής του.

Σε εφημερίδα εποχής διαβάζουμε.

“Η πόλις μας ηλεκτροφωτίζεται ήδη από της 6 μ.μ. μέχρι του μεσονυκτίου καθ’ εκάστην εσπέραν. Ανάπτουν εις τας οδούς 300 λαμπτήρες, θα προστεθούν δε ακόμη 80 τοιούτοι.

Το Δημοτικόν Συμβούλιον ηγόρασεν εξ Ευρώπης μηχανήματα και εργαλεία 200 λιρών δι’ εγκατάστασιν και λειτουργίαν μηχανουργείου, εν τω οποίω πλην των επιδιορθώσεων του Δήμου, θα εκτελώνται και εξωτερικαί εργασίαι. Το μηχανουργείον θα διευθύνη ο μηχανικός-ηλεκτρολόγος του Δήμου κ. Lang, διπλωματούχος του πολυτεχνείου της Βιέννης”.

Ήταν άνθρωπος ήσυχος και εσωστρεφής. Τον γνώριζα από τη δουλειά μου και τις λίγες φορές που πήγα στο σπίτι του ήταν ολιγομίλητος κι ευγενικός. Η σύζυγός του είχε πεθάνει το 1975 κι έμενε μόνος στη γωνία των οδών Μάρκου Δράκου και Ναυαρίνου.

Στη φωτογραφία μπροστά στην πρώτη μηχανή παραγωγής ηλεκτρισμού του Δήμου Λάρνακας (τέλη 1925-αρχές1926) βλέπουμε από αριστερά 2ος ο Carl Lang, υπεύθυνος μηχανικός, 3ος ο Henry B. Popham, Διοικητής Λάρνακας και  4ος Δημητρός Ν. Δημητρίου, Δήμαρχος Λάρνακας. Υπάρχει πληροφορία οτι στη φωτογραφία είναι και ο Γεώργιος Γιαγκόπουλος, electrical engineer, από την Αίγυπτο.

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ

Leave a Comment